Regulamin Sklepu internetowego z zabawkami Agallo-kids

Sklep internetowy Agallo-kids działający pod adresem http://www.agallo-kids.pl (dalej: „Sklep Internetowy agallo-kids.pl”) jest platformą prowadzoną przez:
Agallo-kids
ul. Juliana Fałata 11/3
30-118 Kraków
12 3575502, 880 330 850
NIP: 6792632551, REGON: 122793552
Rachunek bankowy: 64 1140 2004 0000 3002 7467 3626
Sklep Internetowy Agallo-kids został zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki.

§1 Postanowienia ogólne

1.Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego agallo-kids.pl,
2.Do przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego agallo-kids.pl oraz składania zamówień na produkty niezbędny jest:
a) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
3.Agallo-kids.pl w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego agallo-kids.pl z infrastrukturą techniczną Klienta.
4.Przeglądanie asortymentu Sklep Internetowego agallo-kids.pl nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego agallo-kids.pl wymaga zarejestrowania się zgodnie z postanowieniami § 2 regulaminu.

§ 2 Rejestracja

1.W celu rejestracji w Sklepie Internetowym agallo-kids.pl (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając swoje dane, zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego agallo-kids.pl oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.
2.Rejestracja w Sklepie Internetowym agallo-kids.pl, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego są nieodpłatne.
3.Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym agallo-kids.pl każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
4.W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego agallo-kids.pl należy wysłać wiadomość elektroniczną, na adres maila podanego na stronie Sklepu Internetowego z prośbą o usunięcie konta wraz z podaniem adresu poczty elektronicznej, aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym agallo-kids.pl.
5.Logowanie do Sklepu Internetowego agallo-kids.pl odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje konto”).

§ 3 Warunki realizacji zamówienia

1.Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego agallo.pl przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę. Klient po zarejestrowaniu i zalogowaniu się w Sklepie Internetowym agallo-kids.pl, składa zamówienie, wskazując na produkt, którym jest zainteresowany, przez wybór znajdującego się na Stronie produktowej polecenia „DODAJ DO KOSZYKA” ,a następnie wskazanie w Koszyku sposobu odbioru i płatności oraz potwierdzenie zamówienia.
2. W Koszyku, Klient wskazuje:
(a) zamawiane produkty oraz ich ilość;
(b) adres, na jaki przedmiot zamówienia ma być dostarczony oraz dane niezbędne do wystawienia faktury;
(c) sposób dostawy;
(d) sposób płatności;
3. Po złożeniu zamówienia, agallo przesyła na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie rejestracji zamówienia. Potwierdzenie rejestracji zamówienia jest oświadczeniem firmy o przyjęciu oferty.
Przedmiot zamówienia jest dostarczany do Klienta na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.
4. Agallo zastrzega sobie prawo wyłączenia niektórych kanałów dostawy zamówień oraz form płatności, w odniesieniu do wskazanych przez firmę produktów, kategorii produktowych lub liczby zamawianych produktów.
5. Agallo zastrzega sobie prawo wyłączenia niektórych kanałów dostawy zamówień oraz form płatności dla Klienta, który:
(a) w przypadku dostaw realizowanych przesyłką kurierską – odmówił odbioru przesyłki kurierskiej;
(b) w przypadku notorycznego składania zamówień i anulowania ich.
6 W przypadku braku w magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, agallo-kids poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta.
7. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, agallo-kids może zaproponować Klientowi:
(a) anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta sklep będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);
(b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym sklep będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie); albo
(c) podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).
8. W przypadku braku w magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, sklep poinformuje o tym Klienta poprzez wysłanie informacji na adres email wskazany w zamówieniu w terminie do 5 dni, licząc od daty zawarcia umowy. Jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, sklep zwróci Klientowi zapłaconą kwotę w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia wysłania informacji.

§ 4 Ceny produktów

1. Ceny na stronie Sklepu Internetowego agallo-kids.pl zamieszczone przy produkcie:
(a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
(b) nie zawierają kosztów przesyłki, koszt przesyłki podany jest jako dodatkowa kwota.
2. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana w koszyku w chwili składania zamówienia przez Klienta na stronie Sklepu Internetowego agallo-kids.pl.
3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy przedmiotu zamówienia oraz formy płatności.
4. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
5. Promocje w Sklepie Internetowym agallo-kids.pl nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

§ 5 Modyfikacja zamówienia

1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu nadania przez sklep wysyłki z przedmiotem zamówienia do Klienta. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy, lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia (zarówno w całości jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot ceny sprzedaży (odpowiedniej części ceny sprzedaży) nastąpi w terminie 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania rezygnacji Klienta przez Sklep.
2. Zmian w zamówieniu można dokonywać na stronie Sklepu Internetowego agallo-kids.pl kontaktując się z Obsługą Klienta. Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia.

§ 6 Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

1. W przypadku gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony na terenie Polski zapłaty można dokonać:
(a) gotówką w przypadku wyboru opcji zamówienia “za pobraniem” i dostarczenia zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej. W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia na stronie Sklepu Internetowego agallo-kids.pl;
(b) przelewem bankowym w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Firmę. W tym przypadku nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Sklep Internetowy agallo-kids.pl potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności.
(c)przelewem tradycyjnym na poniższe konto bankowe:64 1140 2004 0000 3002 7467 3626

§ 7 Czas realizacji zamówień

1. Od momentu zaksięgowania pieniędzy przygotowanie paczki oraz dostawa zajmują łącznie od 3 do 5 dni roboczych. Gdy przesyłka będzie gotowa do wysyłki klient otrzyma powiadomienie w e-mailu. Po opuszczeniu magazynu dostawa paczki trwa od 1 do 3 dni roboczych.
Dodatkowo Sklep może zamieścić na stronie internetowej przedstawiającej dany produkt informację o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Ww. informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu na skompletowania wszystkich zamówionych produktów.
2. Na terenie Polski przedmiot zamówienia dostarczany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres.
3. Poza terenem Polski przedmiot zamówienia jest dostarczany za pośrednictwem firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres.
4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.

§ 8 Warunki reklamacji

1. Sklep Internetowy Agallo jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: biuro@agallo.pl. Sklep Internetowy Agallo-kids zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
3. Sklep Internetowy Agallo-kids nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.
4. W przypadku wykrycia wady, towar powinien zostać odesłany na adres Sklepu na koszt Klienta z dopiskiem „Reklamacja”. Do przesyłki należy dołączyć dowód zakupu (paragon lub fakturę).
5. W razie uznania reklamacji towar wadliwy zostanie niezwłocznie naprawiony lub wymieniony na nowy, pełnowartościowy. Jeżeli naprawa lub wymiana towaru nie będzie możliwa lub będzie znacznie utrudniona, Sklep – na podstawie ustaleń z Klientem – zwróci Klientowi cenę towaru brutto lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary. Koszty dostawy nowego lub wolnego od wad towaru ponosi Sklep.

§ 9 Warunki gwarancji

1. Produkty sprzedawane przez Sklep mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora Agallo-kids.
2. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:
(a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji) a Sklep jest tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sklepu;
(b) korzystając z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy w związku z niezgodnością produktu z umową – w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień § 10 regulaminu.

§ 10 Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy zawartej na odległość.

1. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze wysłane:
(a) kontaktując się z Obsługą Klienta;
(b) samodzielnie anulując zamówienie na stronie Sklepu Internetowego agallo-kids.pl.
2. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu Cywilnego, przysługuje –na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres ul. Duża Góra 39/57, 30-857 Kraków lub: biuro@agallo.pl podany w niniejszym Regulaminie.
3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie towaru.
4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres: Agallo, ul. Duża Góra 39/57, 30-857 Kraków.
5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez Sklep Internetowy Agallo świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

§ 11 Promocje

1. Na stronach Sklepu Internetowego agallo-kids.pl mogą znajdować się informacje o promocjach (zwanych dalej „Promocjami”). Promocje dzielą się na:
(a) promocje produktowe – obniżające cenę produktu zgodnie z rabatem kwotowym lub procentowym, określonym każdorazowo na stronie produktu.
(b) promocje wartościowe – obniżające cenę Koszyka zawierającego produkty objęte promocją o rabat kwotowy lub wartościowy określony każdorazowo po dodaniu produktów do koszyka i spełnieniu szczegółowych warunków promocji umieszczonych na stronie Promocji lub w newsletterze.
(c) pakiety promocyjne – przy zakupie określonej ilości dowolnych produktów objętych Promocją Klient otrzymuje rabat kwotowy lub procentowy na najtańszy produkt. Promocja obejmuje wszystkie produkty znajdujące się na stronie Promocji.
(d) zestawy promocyjne – przy zakupie (wyłączenie na stronie produktowej) zestawu promocyjnego, składającego się przynajmniej z dwóch produktów zamieszczonych w boxie promocyjnym, Klient otrzymuje rabat na wszystkie produkty wchodzące w skład zestawu z wyjątkiem najdroższego z nich.
2. Promocje mogą być związane z kodem rabatowym to znaczy, że warunkiem skorzystania z Promocji jest konieczność podania kodu rabatowego podczas składania Zamówienia.
3. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami Sklepu Internetowego agallo.pl, chyba że regulamin danej promocji będzie stanowił inaczej.
4. Po złożeniu zamówienia zawierającego pakiet lub zestaw promocyjny nie ma możliwości jego podziału.
5. Pakiety i zestawy promocyjne mogą być dostarczone Klientowi, jeżeli wszystkie produkty wchodzące w ich skład zostaną skompletowane w Magazynie.
6. W przypadku braku w Magazynie któregokolwiek z produktów wchodzącego w skład zamówionego pakietu lub zestawu promocyjnego, Sklep poinformuje o tym Klienta poprzez wysłanie informacji na adres email wskazany w zamówieniu w terminie do 2 dni, licząc od daty zawarcia umowy.
7. W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia jest pakiet lub zestaw promocyjny, rezygnacja z zamówienia, o której mowa w § 10 regulaminu, może dotyczyć wyłącznie całego pakietu lub zestawu promocyjnego. Nie ma możliwości rezygnacji z pojedynczych produktów wchodzących w skład pakietu lub zestawu promocyjnego.
8. W przypadku sprzeczności z innymi postanowieniami regulaminu zastosowanie mają postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie.

§ 12 Dane osobowe

1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sklep danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w Sklepie Internetowym agallo-kids.pl oraz w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego agallo.pl . Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sklep danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Sklep usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym agallo-kids.pl.
2. Firma przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym agallo-kids.pl , a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną (otrzymywanie newslettera) Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty newslettera.
3. W ramach realizacji umowy z Kupującym Sklep jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.
4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta.
5. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.

§ 13 Postanowienia końcowe

1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego agallo-kids.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
2. Dostępność informacji o produktach na stronach Sklepu Internetowego agallo-kids.pl nie oznacza dostępności tych produktów w Magazynie i możliwości realizacji zamówienia.
3. Sklep dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego agallo-kids.pl były na najwyższym poziomie, jednakże Sklep nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego agallo-kids.pl w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego agallo-kids.pl .
4. Różnice pomiędzy wizualizacją produktu wynikającą z indywidualnych ustawień komputera Klienta, a rzeczywistym wyglądem produktu nie mogą być podstawą reklamacji. Klientowi, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami § 10 regulaminu.
5. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).
6. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego agallo.pl używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
7. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Sklepem rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sklepu.
8. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego agallo.pl zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.
9. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu agallo-kids.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail potwierdzenia Zamówienia.